REGULAMIN


Regulamin sprzedaży kursów on-line za pośrednictwem Platformy kursów

Regulamin sprzedaży kursów on-line za pośrednictwem Platformy kursów

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy kursów oraz zakupów poprzez Platformę kursów prowadzoną przez Sprzedającego pod adresem https://www.kursykasi.pl/.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Kurs – dowolny kurs on-line, dostępny do kupienia poprzez Platformę kursów, którego twórcą jest Sprzedający, produkt elektroniczny, oferowany przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej poprzez witrynę internetową Platformy kursów.

2. Platforma kursów – strona internetowa z kursami on-line, prowadzona przez Sprzedającego pod adresem internetowym https://www.kursykasi.pl/.

3. Sprzedający – Pracownia Artystyczna Katarzyna Ekes, z siedzibą w Gronowie Górnym, ul. Rubinowa 3/2, 82-310, numer NIP: 5783138733, Regon: 384337420,

4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

5. Strony – Sprzedający i Kupujący,

6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

7. Operator Płatności – tpay Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357
Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.kursykasi.pl/regulamin,

9. Konto kursanta – wirtualne konto, tworzone na Platformie kursów, poprzez które Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionego przez siebie Kursu,

10. Login i hasło kursanta – login i hasło, generowanie dla Kupującego automatycznie, w momencie zakupu Kursu poprzez Platformę kursów, wysyłane na adres e-mail podany przez Kupującego w Zamówieniu,

11. Zamówienie – zamówienie na Kurs złożone przez Kupującego za pośrednictwem Platformy kursów, zgodnie z niniejszym Regulaminem, stanowiące moment zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,

12. Cena – cena brutto Kursu, wyrażona w polskich złotych, umieszczona obok informacji o Kursie, uwzględniająca udostępnienie Kursu w ramach ograniczonej w czasie licencji niewyłącznej,

13. „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Kupującego, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy kursów, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.


§ 2. Postanowienia ogólne


1. Za pośrednictwem Platformy kursów Sprzedający prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedającym umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów.

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy kursów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

a. dostęp do Internetu,
b. standardowy system operacyjny,
c. standardowa przeglądarka internetowa,
d. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

a. dostęp do Internetu,
b. możliwość pobierania i zapisywania na dysku plików
c. włączona obsługa JavaScript,
d. standardowy system operacyjny,
e. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
f. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
g. możliwość odtwarzania plików audio,
h. możliwość odtwarzania plików wideo,
i. możliwość otwierania plików .rar. (np. WinRAR),
j. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
k. posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook (opcjonalnie – jeśli Kupujący zakupił pakiety zawierające grupę wsparcia i chce korzystać z tejże grupy w ramach zakupionego Pakietu),
l. posiadanie drukarki (opcjonalnie – jeśli zamiast wypełniać ćwiczenia on-line – o ile jest to możliwe –  Kupujący woli je wydrukować i wypełnić ręcznie).

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie kursów.


§ 3. Prawa własności intelektualnej


1. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.

2. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego, bez zgody Sprzedawcy, stanowić będzie naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną.

3. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że Kupujący zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta na Platformie kursów, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta kursanta do używania osobom trzecim.


§ 4. Składanie Zamówienia


1. Warunkiem dokonania Zamówienia na Platformie kursów jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków kosztów.

2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia i zarejestruje się (założy Konto kursanta) na Platformie kursów.

3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Platformy kursów jest założenie i posiadanie Konta kursanta.

4. Hasło do Konta kursanta, generowane automatycznie z poziomu Platformy kursów, nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

5. Cena Kursu podana w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta jest wiążąca. Cena ta wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i jest Ceną brutto, co oznacza, iż zawiera ona podatek od towarów i usług (VAT).

6. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia.

7. Po złożeniu Zamówienia przekazywane jest Klientowi drogą e-mail potwierdzenie o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu go do realizacji przez Platformę kursów lub informacja o braku możliwości realizacji Zamówienia.

8. Zamówienia składane poprzez Platformę kursów można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez ograniczony czas, określony przy każdym z Kursów.

9. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zakupu zamówionego Kursu.

§ 5. Zakup Kursu

1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

a. wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Platformie kursów,
b. kliknąć w przycisk „Zamów” a następnie “Przejdź do kasy”,
c. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji  zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności
ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
d. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
e. wyrazić zgodę na na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Sprzedającego, w celu założenia konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień – wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia,
f. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty Ceny za wybrany uprzednio przez siebie wariant Kursu.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Na podany w zamówieniu adres e-mail Kupujący otrzyma dodatkowo fakturę. Dokonując zakupu na Platformie kursów Klient automatycznie upoważnia Platformę kursów do wystawienia faktury bez podpisu.


§ 6. Udostępnienie i korzystanie z Kursu


1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do Konta kursanta.

2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu Konta kursanta i wymaga połączenia z Internetem.

4. Sprzedający oświadcza, iż udziela Kupującemu ograniczonej w czasie okresem ważności licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach danego Kursu, wyłącznie jednak na użytek własny Kupującego. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu:

a. wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Kupującego do korzystania z danego Kursu,
b. zapisywane w pamięci takiego urządzenia,
c. drukowane w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu.

5. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas oznaczony w regulaminie wybranego kursu, określony uprzednio przez Sprzedającego za pośrednictwem Platformy kursów, na stronie sprzedażowej.

6. W toku kursu, w okresie trwania ograniczonej w czasie licencji niewyłącznej, Kupujący będzie miał możliwość pobrać na swój dysk lub do pamięci swojego urządzenia materiały określone jako pliki „do pobrania”. Pozostałe materiały nie są przeznaczone do pobierania i zapisywania na dysku. Kupujący ma do nich dostęp tak długo, ile wynosi czas dostępu do kursu określony w regulaminie każdego kursu.

7. W przypadku kursów będących membershipami (dostęp subskrypcyjny) Sprzedający zastrzega sobie prawo do 2 tygodniowego urlopu od publikowania treści w przypadku choroby, trudnej sytuacji życiowej lub innych nieprzewidzianych trudności. W takim przypadku zaległe materiały zostaną nadrobione i udostępnione Kupującemu w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty publikacji przewidzianej w harmonogramie.


§ 7. Odstąpienie Konsumenta od umowy


1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.


§ 8. Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym, wysyłając wiadomość e-mail na adres pracownia@kasiaekes.pl

5. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamacji.


§ 9. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących za pośrednictwem Platformy kursów w związku z Zamówieniami jest Sprzedający.

2. Administrator baz danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:

a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
d. w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. w związku z:

–        koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Platformy kursów przez Kupującego, w tym wystawianiem faktur,

–        z korespondencją mailową,

–        rejestracją Konta kursanta na Platformie kursów,

–        obsługą reklamacji i rezygnacji,

b. dla potrzeb:

–        marketingowych i handlowych po wcześniejszej akceptacji Kupującego,

–        technicznych i statystyk Platformy kursów.

4. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z prawidłową realizacją zmówienia, a więc na podstawie art. 6 pkt 1 b) RODO. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom współpracującym, w celu realizacji zamówienia – bądź też organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Kupujących, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Platformy kursów, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Sprzedający może ujawnić dane osobowe przez siebie administrowane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Formularze służące do zamawiania Kursu poprzez Platformę kursów zapewniają bezpieczną transmisję danych poprzez użycie protokołu SSL. Oznacza to, że dane trafiają do bazy danych w postaci zaszyfrowanej.

8. Informacje zawarte w logach dostępowych (np. adres IP), wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udostępniania ich podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

9. Platforma kursów wykorzystuje „Cookies” w celu:

a. uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Kupującego na Konto kursanta,

b. lepszego dopasowania Platformy kursów do potrzeb Klienta,

c. tworzenia statystyk oglądalności.

10. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.  Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

© KASIA EKES | PRACOWNIA@KASIAEKES.PL